Povrchová těžba

Dopravníky, pohony, drtiče, skládkové stroje, zakladače a projektování strojů.

Povrchová těžba

Dálková pásová doprava

Kontinuální doprava surovin v povrchových dolech je tvořena systémem vzájemně navazujících pasových dopravníků, které zajišťují přepravu těženého materiálu z dobývacího prostoru do místa zpracování resp. dočasného uložení. Přepravní výkon dosahuje obvykle do 5000 m3/hod při standardních šířkách dopravního pásma od 1200 do 2400 mm. Jednotlivé dopravníky dosahují délky až 1000 m.

Povrchová těžba

Pohony pásových dopravníků

Pro dosažení požadovaného přepravního výkonu dopravníku se síla z elektromechanického pohonu přenáší na jeden nebo více poháněcích bubnů, které zajišťují vlastní pohyb dopravního pásu. Pohony jsou umístěny na poháněcí stanici pasového dopravníku, u delších dopravníků bývá jeden z pohonů umístěn i na vratné stanici, což příznivě působí i na rozložení tahu v pryžovém pásu.

Povrchová těžba

Projektování povrchových dolů

Komplexní řešení povrchových dolů pro nové i stávající těžební lokality energetických a užitkových surovin jsme schopni zpracovat dle požadavku zadavatele v rozsahu dílčích řešení resp. etap přípravy.

 • Zpracování kompletních studií proveditelnosti (feasibility study)
 • Vyhodnocení zásob užitkového nerostu
 • Způsob dobývání ložiska
 • Studie otvírky
 • Ekonomické rozvahy
 • Personální studie
 • Časové harmonogramy
 • Návrh technologického vybavení
 • Technologická doprava
 • Pomocná mechanizace
 • Řešení odvodňování dolu
 • Energetické zajištění důlních provozů
 • Metody zahlazování důlních činností

Povrchová těžba

Přesuny pásových dopravníků

Postup těžby na povrchových dolech vyžaduje občasné přemístění technologických celků. Specifickým požadavkem je přemístění důlních pasových dopravníků, kde je nutné použít doplňkovou mechanizaci. U středních dílů pasových dopravníků a lehčích typů vratných stanic lze částečně demontované sekce přemisťovat přetažením po upraveném terénu pomocí např. buldozerů. Těžké poháněcí stanice lze přemístit bez nutnosti demontáže pomocí těžkotonážních transportních vozů nebo pomocí hydraulických kráčivých jednotek.

Povrchová těžba

Redukce kusovitosti

Rovnoměrný výkon a spolehlivost dálkové pasové dopravy závisí mimo jiné i na velikosti dopravovaných kusů materiálu. V případě těžby uhlí nebo skrývky lopatovými rýpadly s velkým objemem lopaty (nebo korečku u kolesových rypadel) je nutné před naložením materiálu na dopravník kusovitost upravit. Pro tyto účely se v povrchových dolech používají drtiče. Návrh drtiče vychází z účelu použití, charakteristik drceného materiálu, požadovaného výkonu, velikosti vstupního a výstupního zrna. Vzhledem k vysokému přepravnímu výkonu dálkové pasové dopravy se pro primární drcení uhlí a zejména pak skrývkových hornin osvědčily zubové dvouválcové drtiče, které mají dobrou propustnost i pro materiály s podílem tvrdých proplástků a jsou odolné vůči zalepování.

Povrchová těžba

Rypadla

Kolesová a korečková rýpadla slouží k rozpojování a nakládání hornin v kontinuálním těžebním procesu. Technologický systém dobývání a způsob práce kolesových rýpadel s nepřetržitým pracovním cyklem je dán řadou pracovních pohybů v horizontální a vertikální rovině a jejich vzájemnou [PDF; 0,73 MB] kombinací, čímž je umožněno vnikání řezné částí rozpojovacího orgánu (kolesa) do horniny.U korečkových rýpadel je hlavním pracovním orgánem korečkový řetěz, který snímá třísku v horizontálním nebo vertikálním směru (pojezdem stroje nebo spouštěním korečkového vodiče), případně kombinací obou pohybů.

Povrchová těžba

Skládkové stroje

Kombinované stroje pro obsluhu skládek uhlí, vyrovnávacích a homogenizačních skládek v místech těžby, elektráren nebo v přístavech. Stroj může pracovat i s jinými typy sypkých materiálů. Typový výkon při zakládání – 2500 t/hod, při odtěžování ze skládky – 1500 t/hod, jiné parametry na základě požadavku zákazníka.Stroj se skládá z podvozku, který pojíždí na kolejích, mezi kterými je vedena dálková pasová doprava dopravovaného materiálu, spodní stavby, otočné vrchní stavby, kolesového výložníku s hydraulickým zdvihem, bezkomorového kolesa, středního pylonu, vyvažovacího výložníku, mezipasu a hydraulicky sklopného náběhového vozu.

Skládky

Komplexní řešení skládek uhlí energetických zdrojů zahrnuje základní procesy, tzn. zakládání a odběr uhlí, dále pak technologické procesy při úpravě a zpracování uhlí na úpravnách, tzn. drcení, třídění, v neposlední míře pak s tím související technologickou pasovou dopravu. U větších objemů skladovaného materiálu (stovky tisíc tun) jsou skládky řešeny obvykle jako otevřené, kromě prostého uložení je v případě proměnlivé kvality suroviny možná technologická funkce homogenizace. Příklad provedení skládky Příklad provedení skládky uhlí do 150 000 t s jedním kombinovaným skládkovým strojem s možností homogenizace. Skládka uhlí se dvěma kombinovanými skládkovými stroji v areálu uhelné elektrárny Skládky sypkých surovin bez homogenizace V případě prostého uložení sypkých materiálů na otevřené skládce lze strojní vybavení skládky zjednodušit na samostatné zakladače a kolesové nakladače v otočném nebo mostovém provedení.

Povrchová těžba

Zakladače

Zakladače jsou určeny pro zakládání nadložních zemin na výsypkách, zejména u povrchových dolů. Navazují na ostatní zařízení kontinuálního nebo cyklicko-kontinuálního těžebního procesu. Z provozního hlediska tak zakladače představují poslední článek technologického celku a ovlivňují jeho celkovou výkonnost a produktivitu.

LOGO-panel3-ALTA
LOGO-panel3-SEMI
LOGO-panel3-DMS