Mail Disclaimer

Domů » Mail Disclaimer

CZ

Tento e-mail včetně případných příloh (dále jen „zpráva“) má jen informativní charakter. Obsah této zprávy odesílatele nezavazuje. Odesílatel tímto nečiní ani nepřijímá nabídku na uzavření smlouvy ani nemá v úmyslu či neslibuje touto zprávou smlouvu uzavřít; obsah této zprávy nezakládá předsmluvní odpovědnost jejího odesílatele, ledaže je odesílatelem ve zprávě výslovně uvedeno jinak. Tato zpráva je určena výlučně pro určeného adresáta(y) a může obsahovat důvěrné informace. Obsahuje-li tato zpráva jakékoli osobní údaje jste oprávněni je zpracovávat, pouze pokud byl námi dán se zpracováním souhlas a pouze dle našich pokynů. Při zpracování jste povinni dodržovat podmínky stanovené zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Pokud nejste adresátem této zprávy nebo jste ji obdrželi omylem, informujte, prosím, odesílatele a tuto zprávu včetně případných příloh smažte. Myslete na přírodu, než vytisknete tuto zprávu.

EN

This e-mail including any attachment (hereinafter “message”) is of a solely informative character. Content of the message does not bind the sender in any way. The sender does not make an offer or accept any offer to conclude the contract, the sender has no intend or does not promise to conclude any contract; content of this message does not constitute pre-contractual liability of the sender, unless otherwise expressly stated in the message. This message is intended solely for the addressee(s) and may contain confidential information. If this message contains any personal data, you are entitled to process them only upon our approval and only according to our instructions. When processing the personal data you are obliged to comply with the conditions set out in Act No. 101/2000 Coll. (of Czech Republic) on the Protection of Personal Data, as subsequently amended, and in Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council. If you are not addressee of the message or if you have received this message in error, please notify the sender and delete the message including all eventual attachments. Please consider the environment before printing.

RU

Настоящий e-mail, включая его приложения (в дальнейшем именуемое «сообщение»), носит только информативный характер. Содержание настоящего сообщения не является обязательным для отправителя. Отправитель данным сообщением не предлагает и не принимает предложение по заключению договора, более того, это сообщение не свидетельствует ни о его намерении, ни о его обещании заключить договор; содержание настоящего сообщения не создает преддоговорную ответственность для его отправителя, за исключением случаев, когда отправитель в сообщении конкретно указывает иное. Настоящее сообщение исключительно предназначено для конкретного получателя (-ей) и может содержать конфиденциальную информацию. Если данное сообщение содержит какие-либо личные данные, Вам разрешено их обрабатывать при условии, что нами было дано согласие на обработку и только по нашим указаниям. При обработке Вы обязаны соблюдать условия, установленные законом № 101/2000 Свода законов (Чешской Республики) об охране персональных данных в редакции дальнейших постановлений и Постановлением Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679. В случае, если Вы не являетесь получателем данного сообщения, или, если Вы данное сообщение получили по ошибке, пожалуйста, информируйте отправителя об этом и удалите данное сообщение, включая его приложение. Подумайте об окружающей среде, перед тем как напечатать данное сообщение.

LOGO-panel3-ALTA
LOGO-panel3-SEMI
LOGO-panel3-DMS